מה באתר

תקנון השימוש באתר

 תקנון ותנאי שימוש באתר מאי תור תיירות ונופש בע"מ

חברת "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" ( להלן: "מאי-תור או החברה" ) הינה סוכנות נסיעות במהותה ולפיכך היא משמשת כמתווכת בין הנוסע/המזמין לבין ספקי השירות השונים, לרבות: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות, מדריכים וכדומה.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות/אירועים כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים המוצעים על ידי אותם הספקים/נותני השירות הינם, שאינם באחריותם הבלעדית, ואין ל"מאי-תור" אחראיות בכל צורה שהיא לגבי תקלות או אירועים כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק או בשליטת החברה או נותני השירות כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג, מגפת הקורונה וכדומה.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי החברה מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.

התנאים בתקנון זה, לפי הנושאים המפורטים בו, יחולו על כל הזמנת שירותי התיירות המאורגנים ומשווקים ע"י חברת "מאי-תור", בכל דרך שהיא, והם יחייבו את הנוסעים, בין אם השירותים הוזמנו ישירות ב"מאי-תור" (דרך אתר האינטרנט או מוקד ההזמנות הטלפוני שלה) ובין אם דרך גורם שלישי כלשהו (דרך סוכנות נסיעות). התקנון המחייב לגבי כל הזמנה הוא תקנון זה ויחול על כל ביצוע הזמנה או רכישת שירותים באמצעות החברה.

לתשומת לב המזמין ו/או הלקוח – יש לקרוא תקנון זה בקפידה לרבות תנאיו, הגבלותיו והאחריות המובאים בתקנון זה, אשר קובעים את הזכויות והחובות של הנוסע בקשר עם הזמנתו ב"מאי-תור", וכן את החובות והזכויות של מי שעשה שימוש לרכישת שירותים (להלן יחד – "המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "לקוח" ו/או "צרכן" ו/או "נוסע"). אם אינך מסכים לאחד מהתנאים בתקנון זה, אנא הימנע מהמשך הזמנת שירותים באמצעות החברה.

תנאי שימוש

כל הזמנה שנעשית ב"מאי-תור" הינה בגדר בקשה בלבד עד למתן אישור סופי של סיטונאי התיירות ו/או נותני השירותים. לפיכך, ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור של "מאי-תור" על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.

ביצוע הזמנה ואישורים

חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה ולבדיקת אישור ההזמנה הסופית ע"י הלקוח.

יובהר כי  במידה והזמנתך נדרשת אישור, הזמנתך תאושר סופית מול נציג/ת "מאי-תור" טלפונית ו/או במייל שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה.

על הנוסע החובה לאמת את פרטי ההזמנה שבוצעה באמצעותו ולוודא כי הפרטים בכרטיס הטיסה ו/או השוברים הנלווים אליו והתואמים את פרטי ההזמנה.

תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "מאי-תור" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

חברת "מאי-תור" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

"מאי-תור" תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "מאי-תור", אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג, שינויים טיסות וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

במקרים אלו  שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק או החברה, ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ו"מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" אין אחריות ושליטה בנושא.

מחירים ושירותים

מחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת בהתאם לנהלי החברה ו/או העלאות מחירים. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע. היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי מנציגי חברתנו וחויבו במלואן.

סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב רכישת כרטיסים ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום .

תשלום באתר

על הלקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם אלינו ביחד עם פרטי ההזמנה האחרים. האתר שלנו מאובטח ופרטיכם שמורים עמנו לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם

הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל עליכם לסיים את ההזמנה בדרך קלה ומהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי סוכן מטעמנו, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

תשלום בטלפון

תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן הנסיעות של "מאי-תור", רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

תנאי תשלום

מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.

תשלומים – ביום ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מקדמה, בחלק מהמוצרים נדרש תשלום מלא בגין המוצר. את יתרת התשלום יש לשלם עד  שבעה ימי עבודה לפני מועד היציאה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר  יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול.

סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

תנאי שינוי וביטול שירותים

ביטול עסקה ייעשה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):

בכל מקרה ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות.

(1) בעל פה – בטלפון (051-51-51-698)

(2) בדואר רשום – כתובתנו: שד' בר יוחאי 8 אור יהודה.

(3) בדואר אלקטרוני – [email protected]

(4) בפקסימיליה – 051-51-51-698

(5) באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;

(6) בכל אמצעי אחר שקבע השר.

סוכנות הנסיעות תאשר בכתב למייל את קבלת הודעת הביטול.

לידיעתך ובהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן, על המוצרים הבאים: טיסות פנימיות, בתי מלון, כרטיסי משחק / הופעות, מוצרי שיט והשכרת רכבים אשר מתבצעים במלואם בחו"ל ואשר רכשת באמצעות חברת "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" חלים דמי ביטול מלאים וזאת בהתאם למדיניות הביטול של הספק בחו"ל, לא ניתן יהיה לבטל מוצר זה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.

הפניות וקישורים לאתרי צד ג'

הנוסע מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל השירותים אותם מציעה "מאי-תור" הינם שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים וכי לגבי כל השירותים מהווה "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" למעשה גורם מתווך בלבד בין הנוסע לבין אותם צדדים שלישיים (חברות התעופה, בתי מלון, חברות ההסעות והשכרת הרכב, אטרקציות, מדריכים וכו') לרבות לכל הקשור לסידורי טיסה ו/או סידורי תחבורה אחרים וכן לכל הקשור להזמנת בתי מלון. כל הכרטיסים, השוברים וכיו"ב, שימסרו על ידי "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" ו/או באמצעותה, מוצעים בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים ו/או הגופים המספקים את אותם השירותים. מוסכם על הנוסע והוא מאשר מפורשות כי בכפוף להוראות הדין "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש מכל סוג ומין אשר עלולים להיגרם לנוסע בקשר ו/או בנוגע לשירותים אשר נרכשו על ידי הנוסע מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הנוסע מסכים בזאת ומקבל על עצמו כי כל פעילות ספורטיבית או אחרת שתעשה על ידו ו/או על ידי אחרים במישרין ו/או בעקיפין במהלך שימושו בשירותים שנרכשו על ידו מאת "מאי-תור " נעשית על אחריותו .

אתר "מאי-תור" מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי "מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). ל"מאי-תור תיירות ונופש בע"מ" אין כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם ו/או במסגרת התנהלותם.

על כן, "מאי-תור" אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים ב"מאי-תור" משום אישור כלשהו או אחריות לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליה ולצדדים השלישיים האחריות הבלעדית לתוכן ו/או לניהול האתר והמידע המפורט בו.

כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של "מאי-תור" ו/או מי מטעמה, ו"מאי-תור" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים.

על כן, בשימוש באתר "מאי-תור", המשתמש מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי "מאי-תור" ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים באתר "מאי-תור".

היה ו"מאי-תור" ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר "מאי-תור" בגין פעולה שבחר לבצע באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "מאי-תור"" ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. בכל אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "מאי-תור" ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שהמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם אף אם בוצעו דרך אתר חברת "מאי-תור".

החזרים

במקרה של ביטול שירותי הנסיעה שלא במסגרת חוק הגנת הצרכן, במידה והנוסע זכאי להחזר, ההחזר יתבצע בשקלים בלבד ולאחר קיזוז דמי ביטול, דמי רישום, ותוספות אשראי וזאת עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול.

מידע לנוסעים – טיסות כללי

הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. עליך חלה החובה לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוואנטי או בהתאם להוראות המופיעות ע"ג כרטיס הטיסה כאשר חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת הטיסות משולבות.

על כן, אין "מאי-תור" אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עוגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.

כאמור, בביצוע ההזמנה לא תמיד הטיסות הינן טיסות ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת "מאי-תור" יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.

כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת "מאי-תור" אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. ויודגש, כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.

מטען וכבודת יד – כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג  ו/או כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. בטיסות ליעדים שונים, כדוגמא לצפון אמריקה, מתירות חברות התעופה מטען המוגדר כ – 2PC (בד"כ 2 מזוודות שמשקלן יחדיו לא עולה על 70 ק"ג). ובכל מקרה על הנוסע ובאחריותו לוודא מול חברת התעופה את המשקל וסוג המזוודה המותרים והמאושרים לאותה טיסה שנרכשה ב"מאי-תור"

יש לציין, כי חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן ועפ"י שיקול דעתן הבלעדי.

כמפורט בתנאי חברות התעופה הם אינם מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף. במקרים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.

בקרות מקרה של אובדן ו/או נזק למטען בתחנת היעד בחו"ל, נדרש לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

תשומת ליבכם! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.

הסרטונים באתר הם לצורך המחשה בלבד ואין הם מחייבים לכל סוג של עיסקה.

דרכונים ואשרות

באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות כגון ויזה, לכניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם והחברה לא תישא בכל אחריות באם הנוסע/המזמין לא דאג כאמור.

ביטוחים

על הנוסע האחריות הבלעדית לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו , לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. מומלץ לבצע את הזמנת הביטוח לפני מועד הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצאו לנכון. אם לא תעשו כן – תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה הכיסויים הביטוחים על הנוסע בלבד, כאשר תנאי הפוליסה הינן באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינכם לבין חברת הביטוח, אישור טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. במידה ונדרש פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשתם הנכם נדרשים לפנות לקבלת החזר כלשהו ישירות לחברת הביטוח.

אישור הזמנה וקבלת מסמכי נסיעה

חומר הנסיעה יישלח לנוסעים במייל או בפקס עם קבלתו מאת ספקי השירות השונים, לעיתים סמוך למועדהיציאה מהארץ. באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם כל המסמכים הרלוונטיים לנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר העברות וכו') ולהגיע עמם לשדה התעופה/המלון. על הנוסעים לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מחברתנו ולוודא כי תואם הוא את הזמנתו.

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מ"מאי-תור", ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר השכרת רכב, שובר העברות וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה

בתי מלון

"מאי-תור" משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. "מאי-תור" אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים ב"מאי-תור". השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

ביטולים בחו"ל – ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי ביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון – שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ – 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן.

לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. הגעה מאוחרת – יש להודיע ל"מאי-תור" עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

עזיבת חדרים במלון – מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה בבית המלון. אישור הדבר הינו מול המלון ותלוי בזמינות החדרים ובתפוסה באותו יום. ברוב המלונות ניתנת האפשרות להשאיר חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך הדבר הינו באחריותכם הבלעדית ונוסף יש לדאוג לנושאים  הביטחוניים בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

לידיעתכם במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, יש לשים לב כי בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

בהזמנת חדר זוגי – ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

היצע המיטות הינו עפ"י הקיים (Run of the House) – הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות "מאי-תור" להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ בקשת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות באחריותו הבלעדית את האכסנה למלון אחר. ל"מאי-תור" אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של "מאי-תור" והיא לא תישא בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון או תקינותו. הפעלת המיזוג הינה באחריותו הבלעדית של בית המלון וכפופה לחוקי המדינה.

שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום

בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

שינויים/ביטולים בארץ – על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות/לבטל את ההזמנה. בהתאם לידוע לחברת "מאי תור" זמני השינוי/ביטול הינם כדלקמן:

באירופה: יש לשנות/לבטל עד 72 שעות טרם מועד הכניסה למלון.

בארה"ב: יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל) טרם מועד הכניסה למלון.

במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל, ייגבו דמי שינוי/ביטול בסך עלות לילה אחד לפחות של כל חדר מכל סוג שהוא או כקבוע בתקנון הספק.

דמי השינוי והביטול ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים.

ביטולים בזמן החופשה בחו"ל – ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע ייעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול ש

לקוחות יקרים לידיעתכם –  ייתכן ותידרשו לתת כרטיס אשראי בינלאומי לפיקדון בעת קבלת החדר בבית המלון וזאת בהתאם למדיניות בתי המלון בכל יעד ויעד.

אחריות ושיפוי

באחריות הנוסע לבדוק את מסמכיו ותוקפם, נדרש לוודא תוקף דרכון ישראלי לחצי שנה לפחות ממועד היציאה לטיול והכניסה למדינה היעד, בירור הצורך באשרת כניסה (ויזה), חיסונים ומצב רפואי, מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי חברת התעופה, כמו כן יש לדאוג לפוליסת ביטוח נוסעים. באחריות הנוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה אשר מכסה את חופשתו לרבות באם מבצע הוא מגוון פעילויות במסלול הטיול אותו רכש (לדוגמא – שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילות קנופי, הליכות בשבילים בשטח ובדרכים לא סלולות. יש לוודא שפוליסת הביטוח מכסה את כלל פעילותו).

מומלץ לכלול סעיף הטסה אווירית במקרה חירום. אין "מאי-תור" אחראית לביטול נסיעה ו/או קיצורה עקב מצב רפואי של המטייל או של בן משפחה הקרוב אליו.

נוסעים הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחויבים בהודעה נפרדת בכתב ל"מאי-תור" ועל הנוסעים בעלי הדרכון הזר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינת היעד אל מול הרשויות המתאימות (ראוי להדגיש כי קיימת סבירות גבוהה לכך שמדינות היעד דורשות מבעלי דרכונים זרים אשרת כניסה מותאמת למדינת היעד ובעל דרכון זר שלא יעשה את הבדיקות וההתאמות הדרושות – עלול לא להיכנס למדינה).

בכפוף להוראות הדין, אין "מאי-תור" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת השירותים עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "מאי-תור" ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. "מאי-תור" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן השירותים כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברת השכרת הרכב, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "מאי-תור" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח. "מאי-תור" פטורה מכל אחריות לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא בקשר לפוליסות הביטוח.

אחריות (תופעות אשר אינן בשליטת החברה)

"מאי-תור" ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין "מאי-תור" אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. "מאי-תור" לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר

אין "מאי-תור" אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת "מאי-תור" העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בשירותים המוזמנים אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של "מאי-תור". יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "מאי-תור"

שירותי האתר ( שינוי והפסקת השימוש )

"מאי-תור" רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "מאי-תור" והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. "נתור" רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר "מאי-תור" לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר "מאי-תור" ובשירותים והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר "מאי-תור" הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד "מאי-תור". מידע הנמצא באתר "מאי-תור" מצד גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין "מאי-תור" אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות ו/או מצג הכלולים בו אלא אם "מאי-תור" ידעה או היה עליה לדעת על אי ההתאמה ו/או ההטעיה ו/או טעות ו/או מצג זה.

תוכנית הטיולים המאורגנים של  "מאי תור תיירות ונופש בע"מ"

ראשית דבר יאמר כי הניסוח בלשון זכר מתייחס לשני המינים ללא הבדל גזע דת ומין וכי הדברים נכתבים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

חברת "מאי תור תיירות ונופש בע"מ" משווקת ומציעה ללקוחותיה טיולים מאורגנים, אשר תוכנם, מפורטים בתוכנית הטיול המעודכנת המפורסמת בפרסומי החברה, ו/או  מסופקת ללקוח באימייל. תוכנית זו הינה התוכנית המחייבת את החברה בכל האמור לנתוני הטיול.

על אף האמור, בשל תנאים וגורמים שאינם תלויים בחברה (כגון: איחור בטיסות, תנאי מזג אויר, מגיפות לא עלינו, כוח עליון, איסורים בטחונים ועוד), שימנעו מהחברה לקיים את תוכנית הטיול שהתפרסמה, במקרה זה לא תהיה החברה מחויבת בפיצוי ללקוח בגין שינוי התוכנית כאמור.

בחתימתו על טופס ההזמנה הלקוח מבין ומסכים כי שינוי בסדר ימי הטיול ו/או ביטולו, כפי שמופיעים בתוכנית הטיול, הוא דבר שיתכן במהלך הטיול, וחתימתו תהווה ראייה להסכמתו לתנאי התקנון המפורטים במסמך זה.

הרשמה לטיול

לקוח יחשב  כמי שרשום לטיול המאורגן רק לאחר גביית דמי ההרשמה, וההודעה מאת החברה המתייחסת לכך שתשלח ללקוח במייל תהווה אישור רשמי לגבייתם.

טופס הרשמה שלא מלאו בו הפרטים הנדרשים ולא חויב בדמי ההרשמה, יחשב כמי שלא נרשם כלל.

אם בתוך 30 ימים בטרם מועד היציאה הקבוע לא הסדיר הלקוח את מלוא התשלום ולא יממש את זכותו להשתתף בטיול המבוקש, זכותו של לקוח למימוש הטיול  לא תעמוד לו בכל מקרה.

לא השלים הלקוח את מלוא התשלום במועד, תעמוד לחברה הזכות לסרב לממש את זכותו לכאורה של הלקוח להשתתף בטיול המבוקש. במקרה דנן ייגבו דמי ביטול כאילו ביטל הלקוח את השתתפותו 30 ימים בטרם היציאה לטיול ובהתאמה לתנאים המפורטים בסעיף “ביטול על ידי הלקוח” להלן.

מניין ימי הטיול

 הלקוח יודע ומבין כי יום היציאה ויום החזרה נכלל בתחשיב סך ימי הטיול כפי שמופיע בתוכנית הטיול.

כמו כן, חלק מן הטיסות יצאו בערב או בלילה ויגיעו ליעדן במהלך הלילה. החברה עושה שימוש בטיסות של ספק חיצוני ולכן אין לה שליטה על מועדי הטיסות ושינוין. לא יינתנו החזרים כספיים הנובעים משעות טיסה כאלה ואחרות והכל כפי שמצוין בתוכנית הטיול.

מלונות

"מאי-תור" משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. "מאי-תור" אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים ב"מאי-תור". השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

ביטולים בחו"ל – ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי ביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון – שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ – 15:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן.

עזיבת חדרים במלון – מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה בבית המלון. אישור הדבר הינו מול המלון ותלוי בזמינות החדרים ובתפוסה באותו יום. ברוב המלונות ניתנת האפשרות להשאיר חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך הדבר הינו באחריותכם הבלעדית ונוסף יש לדאוג לנושאים  הביטחוניים בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

לידיעתכם במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, יש לשים לב כי בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

בהזמנת חדר זוגי – ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

היצע המיטות הינו עפ"י הקיים (Run of the House) – הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות "מאי-תור" להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ בקשת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות באחריותו הבלעדית את האכסנה למלון אחר. ל"מאי-תור" אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של "מאי-תור" והיא לא תישא בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון או תקינותו. הפעלת המיזוג הינה באחריותו הבלעדית של בית המלון וכפופה לחוקי המדינה.

שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.

בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

תחבורה במהלך הטיול

בהתאם לתוכנית הטיול לרשות הלקוחות יועמדו כלי רכב התואמים את אופי הטיול ובכללם:

האוטובוס שיועמד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס בדרגת תיירות בהתאם למדינה בה נערך הטיול, מותאם במיוחד לתיירים וממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת.

למען הסר ספק, החברה אינה יכולה להיות אחראית לטיב המזגן המותקן ועוצמתו, אלא מחויבת למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור .

כמו כן יש לקחת בחשבון השפעות חיצוניות על טיב המיזוג כגון תנאי מזג אויר קיצוניים במקום הטיול.

הנהג מחויב לספק שירותי נסיעה בזמנים המפורטים בתוכנית הטיול בלבד.

במידה ותהיה אפשרות לבצע סיור נוסף בזמן המוגדר כזמן חופשי, פעילות זו תעשה ביוזמת מדריך הקבוצה, בכפוף להסכמת הנהג ומספר מינימלי של משתתפים.

טיסות

הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. עליך חלה החובה לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוואנטי או בהתאם להוראות המופיעות ע"ג כרטיס הטיסה כאשר חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת הטיסות משולבות.

על כן, אין "מאי-תור" אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עוגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.

כאמור, בביצוע ההזמנה לא תמיד הטיסות הינן טיסות ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת "מאי-תור" יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.

כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת "מאי-תור" אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. ויודגש, כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.

החברה אינה מתחייבת על שיבוץ מדריכים מראש.

צילום

במרבית הטיולים, צוות החברה יפתח קבוצת ווטצאפ הכוללת את כל משתתפי הטיול, בקבוצה זו יועבר מידע חיוני והוא מהווה פלטפורמה לשאלות בין המטיילים לבין מדריך הקבוצה לבין עצמם. בתמונות והסרטונים שיצולמו משתתפי הטיול יפורסמו באתר האינטרנט ו/או הפסבוק והאתרים החברתיים של החברה, כל עוד לא התקבלה בקשה מפורשת של המשתתף המצולם להורדת תמונתו מהאתר, החברה תראה בכך את הסכמתו להופעת התמונות

היתכנות הטיול וביטולו על ידי החברה

קיומו של טיול מאורגן תלוי במספר מינימלי של נרשמים לטיול, כפי שמפורט בתוכנית הטיול המפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

החברה מתחייבת להודיעה ללקוחותיה על ביטול הטיול, לא יאוחר מ-14 ימים בטרם מועד היציאה במידה ולא נרשמו מספיק נרשמים לטיול המבוקש וזאת ללא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הלקוח כלפי החברה.

לקוח אשר קיבל הודעת ביטול, יכול לבחור האם ברצונו להמתין למועד הטיול הבא אחריו או להירשם לטיול אחר או לבטל את השתתפותו.

במקרה של ביטול כאמור, יוחזר מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח תוך 14 ימי עסקים, במידה ושולם במזומן או באם שולם באשראי, בהתאם למדיניות ההחזר של חברת האשראי הרלוונטית.

הפסקת השתתפותו של לקוח במהלך טיול מסוים תבוצע בשקול דעתה הבלעדי של החברה באם יוכח להנחת דעתה של החברה, או לטענת המדריך המלווה את הטיול ו/או יתקבלו ממשתתפי הטיול תלונות על התנהגות לא הולמת של חבר קבוצה אשר גורמת להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. יצוין כי במקרה כאמור, הלקוח יישא בעלות החזרתו לארץ וכי עלות זו תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.

ביטול על ידי הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את הטיול בהודעה בכתב במייל לחברה, בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לטיול ובלבד שנותרו למעלה מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות ולאחר קבלת אישור מנציג החברה כי המייל התקבל או אישור קבלת הדואר הרשום ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עסקים (שאינם כוללים את ימי המנוחה) ליציאת הטיול. יצוין כי המועד הקובע לעניין זה הוא יום קבלת האישור מהחברה על קבלת הודעת הביטול.

“ימי מנוחה” משמעם כחוק: שבת ומועדי ישראל – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות – הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל.”

במקרה בו יבטל הלקוח את הטיול, לאחר חלוף – 14 ימים מיום רכישת הטיול, יחולו תנאי הביטול המפורטים בטופס ההזמנה ו/או בתקנון החברה בלבד.

בכל מקרה של ביטול הטיול ע”י הלקוח מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור הלקוח ובהסכמתו ואין באפשרות החברה לקבל החזר בגינם.

הלקוח מאשר בזאת לחברה לקזז כל סכום כאמור, מהסכום אותו שילם הלקוח.

יודגש כי אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה מסוימת, אינה מהווה עילה לביטול הטיול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.

מחירים ושערי מטבע

טיול מאורגן כולל מגוון רחב של פקטורים אשר מרכיבים יחדיו את מחירי הטיולים השונים. בין היתר: תעריפי הטיסות, שירותי קרקע, מיסים ושערי חליפין בין מטבעות מקומיים לדולר האמריקאי נכון ליום התשלום בפועל.

שער הדולר הקובע הנו שער המכירה להעברות והמחאות גבוה של בנק הפועלים, לפי ערך יום העסקים הקודם ליום התשלום בפועל.

מיסים המפורטים בתוכניות הטיול וכלולים במחירי הטיולים (כדוגמא: מיסי נמל) יכולים להשתנות להיווסף או להתבטל.

החזר כספי

במסגרת טיולים מאורגנים משלמת החברה על מכלול של שירותים המוצעים במסגרת תוכנית הטיול ומתחייבת למספר לקוחות מול הספקים.

אי לכך, לא ניתן לקבל החזר כספי ללקוח, עקב מימוש חלק מן השירותים הכלולים בתוכנית הטיול, בשל שיקולים של הלקוח, או בשל הפסקת הטיול באמצע על ידי החברה כמפורט בתקנון זה, בגין גרימת נזק והפרעה של יחיד לקבוצה, למעט לאחר התחשבנות עלות הפסקת הטיול והחזרתו של הלקוח לארץ.

רכישת חלק מהטיול בלבד, תתאפשר אך ורק במסגרת בקשה לשינוי אשר תוגש לחברה באופן פורמלי ותאושר על ידי החברה, לאחר שתיבדק היתכנות הדרישה על ידי הלקוח וכן העלויות המדויקות רק לאחר שאישר הלקוח בכתב את השינויים והעלויות, אלו יכנסו לתוקף.

דרישת החזר כספי בגין אי שימוש בשירותים מסוימים במהלך הטיול, תהיה כפופה לבדיקת ההחזר בפועל מול ספקי השירות השונים, בכפוף לעלות בה מחויבת החברה בשל השינוי האמור.

החזר כאמור, יינתן על ידי הספק, נותן השירות לחברה בלבד ולא באופן ישיר ללקוח החברה, והחברה תזכה את הלקוח, ככל ואכן ניתן היה לקבל החזר מהספק בגין השירות כאמור.

חל איסור חמור על לקוחות החברה לפעול ישירות או בעקיפין מול הספקים ו/או מדריך הקבוצה בכל הקשור להחזר כספי כאמור בסעיף זה.

חיוב אשראי שניתן לביטחון

הלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שניתן לביטחון, ללא הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

ככל וניתן שירות ו/או מוצר, בבית המלון/ אצל ספק שירות/ מדריך/ ו/או כל גורם אחר, שאינו כלול בתוכנית הטיול ואשר לא שולם על ידי הלקוח כחלק מחבילת הטיול ו/או באופן פרטי לבית המלון/ספק השירות/מדריך ו/או גורם אחר והחברה נדרשה לשלם עלותו.

ככל שתשלום כלשהו מהתשלומים עליהם התחייב הלקוח, לא כובד.

במקרים בהם הלקוח לא עזב את הפארקים ו/או השמורות ו/או בתי המלון, במועד שנקבע בתוכנית הטיול, על דעת עצמו וללא הסכמת החברה, תחייב החברה את הלקוח בעלות המלון ו/או השהייה בפארקים ובשמורות. למען הסר ספק, ככל והחברה אישרה את הארכת השהייה, לא יחול חיוב ו/או יחול חיוב יחסי, לפי המוסכם בין הצדדים.

בכל מקרה בו הלקוח גרם לנזק במלון ו/או ברכבי ההסעה ו/או בציוד אחר בו השתמש והחברה חויבה בעלות הנזק.

מידע כללי

קיימות ארצות אשר לא ניתן לבקר בהם ללא ויזה/אשרה מתאימה. הלקוח יודע ומסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק כי דרכונו בתוקף לפחות חצי שנה קדימה ממועד יציאת הטיול, כי יש בידיו אשרת כניסה (ויזה) למקומות בהם נדרשת אשרה, כי הוא ביצע את החיסונים הנדרשים, מצבו הרפואי מאפשר השתתפות בטיול המוצע, וכי הינו מודע וקיבל לידיו את מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי החברה כגון: כרטיסי טיסה, טופס הזמנה הכולל פרטי מקום מפגש, שעה וכדומה וכן תוכנית טיול.

על הלקוח לוודא כי הוא דאג לבטח את עצמו (ואת משפחתו) בפוליסת בריאות ומטען מתאימה. החברה ממליצה לבטח את ביטול הנסיעה במקרה של העדר אפשרות להשתתף בטיול בעקבות מצב רפואי, או כל מצב אחר שימנע מהלקוח להשתתף בטיול שהוזמן, כולל סעיף הטסה אווירית במקרה חירום.

לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחויבים בהודעה נפרדת בכתב לחברה כבר במועד ההזמנה ועליהם מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה מטיילים.

בקשות הקשורות למזון- על הלקוח לוודא האם מוגשות ארוחות בטיסות. לקוח בעל דרישות כשרות ו/או טבעוני ו/או צמחוני ו/או אלרגני, יודיע על כך מראש לחברה. החברה תדאג ליידע את ספקי השירות בדבר הדרישה כאמור ובאם יהיה בידיה מידע ודאי כי לא יוכלו לספק את צרכי הלקוח מראש, תודיע לו זאת. החברה אינה מתחייבת כי תוכל לספק ארוחות בהתאם לדרישה בטיסות או במלונות או בארוחות המסופקות על ידי נותני השרות שונים במהלך הטיול.

ארוחות בוקר במרבית המקומות הינה ארוחת בוקר קונטיננטלית והרכבה משתנה ממקום למקום.

נזק הנגרם על ידי הלקוח שאינו נובע משימוש סביר בחדר המלון/אוטובוס/ מטוס/ מקומות סיור כגון מוזיאונים/מסעדות וכדומה ויידרש תשלומו על ידי נותן השירות, ישולם על ידי הלקוח ישירות. במידה והלקוח ממאן לשלם ויוכח לדעתה של החברה כי הנזק אכן נגרם בשל רשלנות/ שימוש לא סביר או כל מה שאינו עודה בכדי שימוש סביר, ישולם הנזק על ידי החברה והלקוח מאשר לחייב את כרטיסו בסכום זה.

המידע הכללי הניתן ללקוחות על ידי נציגי המכירות של החברה הינו מידע כללי בלבד. הנציגים אינם מוסמכים/רשאים למסור מידע מלבד מידע שהוא נחלת הכלל, למעט בקשר עם ספקי השירות בטיול, תכניו ותוכנית הטיול.

הרכב הקבוצה בטיול מסוים אינו מובטח, אלא אם צוין אחרת מפורשות בתוכנית הטיול (טיולים ממוקדי אוכלוסייה).

חילוקי דעות שיתגלעו בין לקוחות החברה לחברה, פרשנות התקנון ואכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יתבררו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

הלקוח מאשר בחתימתו כי הוא יודע שהחברה תחת פיקוח של אמון הציבור ומשכך הוא מסכים ומאשר כי כל חילוקי הדעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה, הפרתו ו/או לביצועו יובאו בפני בורר אשר ימונה על ידי אמון הציבור/המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ”ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968, והתוספות לחוק.

טופס ההזמנה כולל את מספר הטלפון הנייד והן את כתובת המייל של הלקוח. בחתימתו על טופס ההזמנה מאשר בזה הלקוח לחברה לשלוח לו מעת לעת, דיוור שיווקי וכן הודעות ופרסומות הן באמצעות המייל והן באמצעות הטלפון הסלולרי.

במידה וירצה הלקוח להסיר כתובתו או את מספר הנייד שלו מרשימת התפוצה של החברה יוכל לעשות כן באמצעות כפתור “הסר אותי”, או ישירות באמצעות שליחת מייל.

לכתובת [email protected] שכותרתו הסרה מרשימת תפוצה.

יישוב סכסוך

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "מאי-תור", תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר פתח תקווה בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותים ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

לחץ לשיחה עם נציג
ברוכים הבאים לווצאפ. מוזמנים לרשום לנו הודעה ונשמח לעזור לכם ימים א׳-ה׳ 9:00-19:00 וימי ו׳ 10:00- 13:00.